• ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     •  NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

   • DOKUMENTY DO POBRANIA

   •  

      Kryteria rekrutacji do przedszkoli 

     i oddziałów przedszkolnych 

     w szkołach podstawowych 

      

    W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

    • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

    oraz

    • kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia
     9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

     

    • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
    • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
    • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

     

     

    L.p.

    Kryteria

    Liczba punktów

    Kryteria ustawowe

    brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Wielodzietność rodziny kandydata*

    Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

    Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
    z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

    2.

    Niepełnosprawność kandydata

    3.

    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

    4.

    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

    5.

    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    6.

    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

    7.

    Objęcie kandydata pieczą zastępczą

    Kryteria samorządowe -

    brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie
    i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się
    o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania    130

    2.

    Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
    i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
    w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


    64

    3.

    Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2172
    z późn. zm.)    32

    4.

    Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko    24

    5.

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie    8

    6.

    Dochód na osobę w rodzinie dziecka

    1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;
    2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

    Wzór:

                                     100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

    liczba punktów =

                                      dochód na osobę w rodzinie dziecka

     

     

    Kryteria samorządowe –

    brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących
    się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

    1.

    Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania    130

    2.

    Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
    i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


    64

    3.

    Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza


    32

    4.

    Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko


    24

    5.

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie


    8

    6.

    Dochód na osobę w rodzinie dziecka

    1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;
    2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

    Wzór:

                                    100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                                    pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

    liczba punktów =

                                  dochód na osobę w rodzinie dziecka

     

     

     

     

     

    *Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
    (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

     

    **Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

     

    ***wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł.

     

    Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

    1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

    (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

     

    1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
    2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
    3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
    4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
     z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
     (Dz. U. z 2022 r. poz. 447.).

     

    Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
    z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

     

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

     

    1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
     (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.)

     

    1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
    2. Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
    3. Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm).
    4. Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
     o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej

    indywidualnej diety.

    1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy

    na podstawie umowy cywilnoprawnej.

    1. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
    2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
    3. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
    4. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz

    wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na

    osobę w rodzinie kandydata.

    1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
      

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

     

    potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
    na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

     

    Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

     

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

     

     

     

   •  

     Jesteście  ciekawi,  jak  wygląda  nasza  szkoła? 

     Zajrzyjcie  do  środka! 

     

   • A TU KILKA CIEKAWOSTEK O SZKOLE:

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • zs49@eduwarszawa.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych