• Z kulturą mi do twarzy

  Z kulturą mi do twarzy to międzynarodowy projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

   

  Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki

  Międzynarodowy projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych. Celami projektu są: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania.

   

  Z ekologią na TY

  Mając na uwadze ochronę środowiska, klasy 1-3 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Z ekologią na Ty. Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

   

   

   

  Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim

  Zajmuje się niesieniem pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich
  w schroniskach i prowadzenie działalności adopcyjnej.

  Organizuje schroniska zapewniające skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną.

  Udziela pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

  Wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

  Działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej podstawy proekologiczne, pełnie wrażliwości i odpowiedzialności z los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących.

  Współpracuje ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowanie zwierząt.


   

   


   

  Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

  Realizuje program Szkolny Klub Sportowy 2017. Zajmuje się popularyzacją i rozwojem sportu
  na terenie m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego.

   

   

   

   

  Erasmus+

  Program Erasmus+ ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników
  oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

   

   

   

   

   

  Europejski Fundusz Społeczny

  Program Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi
  z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne
  oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

   

   

   

   

  Banki Żywności

  Jest to wspólnota Banków Żywności, mająca za cel ratowanie żywności przed zmarnowaniem
  oraz wspieranie uzyskaną żywnością najbardziej potrzebujących.

   

   

   

  Khan Academy

  Akademia Khana zajmuje się dostarczaniem bezpłatnej, światowej klasy edukacji dla wszystkich
  poprzez praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe oraz panel indywidualnych planów nauczania
  dających uczniom możliwość pracy we własnym tempie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fundacja „Dziewczynka z zapałkami”

  Fundacja jako instytucja pozarządowa od lat prowadzi działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci
  z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

   

   

   

   

  Kluby Ośmiu

  Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego przesłanie dało początek działalności Klubów
  w szkołach. Konkurs jest zachętą dla młodych ludzi aby przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi.

   

   

   

   

   

  Międzynarodowy Program Wolontariatu „Make it Possible”

  Międzynarodowy Program Wolontariatu organizowany przez AIESEC daje polskim organizacjom,
  szkołom i przedszkolom szansę zaangażowania się w międzynarodowy wolontariat.

   

   

   

   

   

   

   

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
  w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu
  na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

   

   

   

   

   

  Warszawski System Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”

  Program certyfikowania szkół, w celu budowania warszawskiej sieci szkół wspierających uczniów uzdolnionych.

   

   

   

   

   

   

  Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

  Zadania fundacji skupione są na nieodpłatnym wspieraniu i świadczeniu opieki paliatywnej nad dziećmi,
  młodzieżą i osobami dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie, wsparcie w żałobie rodzin,
  rozwijanie i wprowadzanie nieodpłatne modelu domowej opieki paliatywnej.

   

   

   

   

   

   

  Fundacja „Świat na TAK”

  Celem Fundacji jest popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi
  i edukacji młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowaniu społecznym,
  a także pomocy w podejmowaniu i upowszechnianiu prze młodzież działań na rzecz poprawy
  relacji międzyludzkich, modelu życia wolnego od uzależnień, krzewieniu idei demokracji i samorządności.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

  Obejmuje wszystkie organizacje i inicjatywy społeczne, które promują bezinteresowną pomoc innym,
  przygotowują wolontariuszy, organizacje pozarządowe i placówki publiczne do współpracy.
  Głównym obszarem działań Centrów jest pośrednictwo wolontariatu, pełniące funkcję „skrzynki kontaktowej”
  dla wolontariuszy i wszystkich osób zainteresowanych ich pomocą. Ułatwia ono nawiązywanie kontaktu
  ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „Bielańska Stonoga”

  Konsorcjum organizacji pozarządowych „Bielańska Stonoga” stworzyło projekt, który ma na celu
  wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających
  do szkół na terenie Dzielnicy Bielany. Cele są osiągane poprzez udział dzieci, rodziców i nauczycieli
  w działaniach programu.

   

   

   

   

   

   

  Akcja „Góra Grosza”

  Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną:
  w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
  Jednym z celów jest działanie edukacyjne, mające na celu pokazanie najmłodszym,
  jaką silę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

   

   

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych